Kompleksinė pagalba

 
SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ (SPC) KONTAKTŲ, kuriais galite pranešti apie smurtą patyrusius asmenis savivaldybėse, sąrašas   
 
Specializuotos pagalbos centras – įstaiga, kurios veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.
 
Centras gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens ryšiams palaikyti duomenis, nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę: išsiaiškina esamą padėtį ir emociškai palaiko, informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą ir individualaus pagalbos priemonių plano sudarymą, su smurtą patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią  tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą (telefonu, elektroniniu paštu ar susitikus).
 
Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaro individualų pagalbos priemonių planą, kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens padėtis, kritinės būklės įveikimo procesas ir abipusiai įsipareigojimai. Pagalbos planas gali būti tikslinamas pasikeitus aplinkybėms, pagal susitarimą su smurtą patyrusiu asmeniu, pasitelkdamas kitas pagalbą smurto artimoje aplinkoje teikiančias organizacijas ar specialistus, specializuotos pagalbos centras suteikia juridinę, psichologinę pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę, informuoja visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos, jei asmuo pageidauja, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba. Siekdamas suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, juridinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.
 
Jei paaiškėja, kad smurto liudininkais buvo vaikai ir (ar) prieš juos buvo tiesiogiai smurtauta, specializuotos pagalbos centras apie tai praneša smurtą patyrusių asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai).
 
Specializuotos pagalbos centras privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei pagalbos teikimo konfidencialumą ir apie tai  informuoti smurtą patyrusį asmenį. Informacija apie smurtą patyrusį asmenį gali būti perduodama  kitiems asmenims  tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei smurtą patyręs asmuo Specializuotos pagalbos centro pasiūlytos  pagalbos atsisako, pagalba jam pasiūloma pakartotinai.
 
Jei smurtą patyręs asmuo nesikreipė į policiją, bet kreipėsi tiesiai į Specializuotos pagalbos centrą, centro darbuotojai, gavę smurtą patyrusio asmens sutikimą, apie smurto atvejį informuoja policiją.